Databeskyttelseserklæring og informationsforpligtelser iht. GDRP

Databeskyttelsen og beskyttelsen af dine personoplysninger har højeste prioritet hos os. Vi informerer dig efterfølgende om behandlingen af dine personoplysninger på vores internetside og i vores virksomhed. Behandlingen af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i den databeskyttelsesforordning (”GDPR”).

A. Navn og adresse på den dataansvarlige

CP Denmark A/S, Birk Centerpark 40, DK-7400 Herning
repræsenteret af direktionen: Dr. Marc Beimforde, Dr Heiko Kroll
Telefon: +45 787 93 108, E-mail: info@coffee-perfect.dk

B. Behandling af personoplysninger på vores internetside

1. Opstilling af webstedet og generering af logfiler.

Bare ved besøg på vores internetside og indlæsning af informationerne dér, er det ikke nødvendigt at meddele personoplysninger. Vi indsamler og bruger under dit besøg på vores internetside kun oplysninger, som din internetbrowser automatisk overfører:

 • dato og klokkeslæt for indlæsningen af en at vores internetsider
 • din browsertype
 • dine browserindstillinger
 • din IP-adresse
 • de sider, du har besøgt

Vi bruger disse oplysninger til at gøre dit besøg på vores side teknisk muligt. Endvidere bruger vi disse oplysninger til statistiske formål og for at forbedre vores internetside med hensyn til design og layout. IP-adressen gemmer vi med henblik på at sikre og opretholde IT-sikkerheden (f.eks. detektering og afværgelse af såkaldte DOS-angreb) og funktionsevnen. Retsgrundlag for midlertidig lagring af oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f GDPR.

2. Personlige oplysninger

Personoplysninger indsamles kun, hvis du giver dit samtykke hertil, f.eks. i forbindelse med en anmodning om oplysninger, en kontaktanmodning, brugen af vores webshop eller som en del af din ansøgning i ansøgerportalen.

2.1. Produktinformation, forespørgsler

På vores hjemmeside findes flere kontaktformularer, som kan bruges til elektronisk kontakt.

Når du bruger disse indstillinger, sendes de data der er indtastet i formularen til os og gemmes. Disse data er afhængige af den respektive formular:

 • Firma
 • Kontaktperson
 • Vej, husnummer
 • Postnummer, by
 • Telefonnummer

2.2. Webshop

Ved brug af vores webshop overføres følgende data til os og gemmes:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-Mail adresse
 • Regningsadresse
 • Leveringsadresse


Til behandling af data i henhold til afsnit 2.1. og 2.2. Dit samtykke vil blive opnået som en del af afsendelsesprocessen og henviser til denne date politik.

De data der sendes i formularen, krypteres og sendes til os.

Alternativt er kontakt via den medfølgende e-mail-adresse mulig. I dette tilfælde gemmes de personlige data, der sendes med din e-mail.

2.3. Karriereportal

Som en del af din ansøgning indsamles personoplysninger i ansøgerportalen. Ansøgerportalen leveres som led i ordrebehandling af firmaet d.vinci HR-Systems GmbH som ekstern it-service.

Ved brug af ansøgerportalen overføres følgende data til os og gemmes:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Fødselsdag
 • Land
 • E-Mail adresse
 • Telefonnummer
 • Tidligst mulige start dato
 • Evt. link til profil
 • Besiddelse af kørekort

Derudover bliver du bedt om at uploade dokumenter, f.eks følgebrev, CV, foto, certifikater og eksamensbeviser. Når du har udfyldt dataene til din ansøgning, bliver disse videresendt til den respektive afdeling af virksomheden med ansvar for stillingen. Dine profil- og ansøgningsdata er kun tilgængelige for personaleafdelingen og de specifikke fagafdelinger som stillingen er slået op for.

Til behandling af data i henhold til afsnit 2.1. og 2.3. Dit samtykke vil blive opnået som en del af afsendelsesprocessen og henviser til denne date politik.

Formål og retsgrundlag for databehandling

Behandlingen af personoplysningerne fra formularen tjener os til kun at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail indbefatter dette også den krævede legitime interesse i behandlingen af dataene.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er samtykke fra artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af de data, der sendes i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. For ordrer i webshoppen er retsgrundlaget for forarbejdning artikel 6, stk. 1, litra b), DSGVO.

Retsgrundlaget for databehandlingen i ansøgningsprocessen er resultatet af artikel 88 GDPR og den nationale databeskyttelseslovgivning. Vi bruger kun dine ansøgerdata med det formål at behandle din ansøgningsproces.

C. Behandling af personoplysninger i virksomheden

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra dig inden for rammerne af anmodede informationer, af en forespørgsel, af forretningsinitiering, af ordreafvikling, af bestillinger via webshoppen eller af vores forretningsrelation. Vi behandler endvidere, såfremt det er nødvendigt for at gennemføre kontrakter, personoplysninger, som vi har fået fra andre virksomheder eller øvrige tredjemænd på pålidelig vis (f.eks. til udførelse af ordrer, til opfyldelse af kontrakter eller på grundlag det samtykke, du har givet os). Relevante personoplysninger er personlige data (navn, adresse og andre kontaktdata, fødselsdato m.m.) Derudover kan dette også være ordredata, data i forbindelse med opfyldelsen af vore kontraktmæssige forpligtelser, reklame og markedsføringsdata, dokumentationsdata samt andre data, der er sammenlignelige med de nævnte kategorier.

1. Formål og retsgrundlag for databehandlingen

Formålet med databehandlingen er i primært rettet mod den tjenesteydelse, du har givet i ordre eller forespurgt.

1.1. Databehandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten eller gennemføre tiltag forud for indgåelse af en sådan kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).
- Behandlingen af personoplysninger finder sted for at levere og formidle handler, især for at gennemføre vores kontrakter og forud for indgåelse af en sådan kontrakt med og for at udføre dine ordrer. Endvidere for at gennemføre forespørgsler eller bestillinger i forbindelse med brugen af vores webshop.

1.2. Databehandlingen finder sted inden for rammerne af interesseafvejningen (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Om nødvendigt behandler vi dine oplysninger udover den egentlige opfyldelse af kontrakten for at varetage vore eller tredjemands berettigede interesser.
- Dataudveksling med kreditoplysningsbureauer (Bisnode D&B Deutschland GmbH) med henblik på vurdering af betalingsevne
- og risiko for manglende betaling
- Reklame eller markeds- og meningsundersøgelser for så vidt du ikke har modsat dig brugen af dine oplysninger
- Behandling af forespørgsler og anmodning om informationer
- Fastlæggelse af retskrav og forsvar i retstvister
- Sikring af IT-sikkerheden
- Forhindring og opklaring af strafbare handlinger
- Tiltag til forretningsstyring og videreudvikling af tjenesteydelser og produkter.


1.3. Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere bestemte formål ( artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR).
- For så vidt som du har givet os dit samtykke til behandling af personoplysninger til bestemte formål (f.eks. reklame, newsletterudsendelse, offentliggørelse af fotos respektive personoplysninger), er retmæssigheden af denne behandling givet på basis af dit samtykke.
- Et tildelt samtykke kan til enhver tid tilbagetrækkes. Dette gælder også for tilbagetrækning af samtykkeerklæringer, som vi har fået før ikrafttræden af GDPR, dvs. før den 25. maj 2018.
- Tilbagetrækningen gælder først med virkning for fremtiden. Databehandlinger, som har fundet sted før tilbagetrækningen, berøres ikke heraf.


1.4. Databehandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR).
- Som virksomhed er vi underlagt diverse retlige forpligtelser inden for rammerne af skattemæssige og socialretlige kontrol- og meddelelsesforpligtelser. Yderligere krav kan opstå på grundlag af handicaplove, krav fra forsikringsselskaber, forebyggelse af bedrageri og hvidvaskning, opfyldelse af pålæg i EU’s antiterrorforordning m.m.

2. Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysninger (såfremt der finder en dataoverførsel sted)

2.1. Inden for virksomheden modtager de afdelinger dine oplysninger, som har brug for disse for at opfylde vores kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser. Også databehandlere (artikel 28 GDPR), som vi bruger, kan modtage oplysninger til disse nævnte formål. Dette er virksomheder inden for kategorierne kreditvurdering, IT-serviceydelser, trykkeri-serviceydelser, telekommunikation, rådgivning og consulting samt markedsføring og marketing.2.2. Uden for virksomheden kan virksomheder i givet fald modtage dine oplysninger, som de har brug for for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser. Under disse forudsætninger kan modtagere af personoplysninger f.eks. være:
- revisorer, rådgivere
- advokater (tvister, inkasso osv.)
- teknikere/håndværkere (vedligeholdelse, reparationer)
- transport- og logistikvirksomheder
- inkassovirksomheder
- banker/sparekasser
- kreditoplysningsbureauer (Bisnode D&B Deutschland GmbH)

3. Opbevaringstid eller kriterier for bestemmelse af varigheden

Hvis det er nødvendigt, behandler og gemmer vi dine personlige data i hele vores forretningsforhold, som for eksempel omfatter indledning og gennemførelse af en kontrakt.

Derudover er vi underlagt forskellige krav til arkivering og dokumentation, som hovedsageligt skyldes den tyske handelslov (HGB) og den tyske skattelov (AO). Fristerne for opbevaring og dokumentation der er angivet med seks til ti år.

Endelig vurderes opbevaringsperioden også ved lovbestemte forældelsesfrister, f.eks. I henhold til §§ 195 ff. I civilloven (BGB) normalt 3 år, hvis nødvendigt må bevismateriale i forbindelse med retssager opbevares i op til 30 år ifølge civilloven (BGB) hvis der foreligger et retsligt mandat hertil.

Efter kontraktens opsigelse slettes oplysninger i henhold til lovgivningen.

Hvis formålet med lagring af data falder væk, bliver personoplysningerne blokeret eller slettet, så længe de lovbestemte opbevaringskrav ikke er i konflikt med dette.

Ansøgningsprocedure: Vi gemmer dine personlige data efter modtagelsen af din ansøgning. Hvis det kommer til an ansættelse, gemmer vi dine ansøgerdata inden for de retlige opbevaringsperiode efter en eventuel opsigelse af det relevante ansættelsesforhold. Hvis vi afviser din ansøgning, gemmer vi dine ansøgningsdata i seks måneder efter afvisningen af din ansøgning, medmindre du giver os dit samtykke til længere opbevaring.

4. Oplysninger om de registreredes rettigheder

Enhver registreret har følgende databeskyttelsesrettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR):

 • ret til indsigt iht. artikel. 15 GDPR
 • ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger iht. artikel 16 GDPR
 • ret til sletning iht. artikel 17 GDPR
 • ret til begrænsning af behandling iht. 18 GDPR
 • ret til dataportabilitet iht. artikel 20 GDPR
 • ret til indsigelse iht. artikel 21 GDPR

Til udøvelse af dine ovennævnte rettigheder samt til tilbagetrækning af et meddelt samtykke bedes du kontakte den i kolofonen angivne adresse.
Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan gøre brug af denne ret til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted , eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Inden du kontakter den kompetente tilsynsmyndighed med en klage, skal vi bede dig om at afklare sagen med vores databeskyttelsesrådgiver.

5. Planlagt dataoverførsel til tredjelande

For nuværende finder der ingen dataoverførsel til tredjelande sted og der er heller ikke planlagt fremtidig dataoverførsel.

6. Frivillighed og forpligtelse til at meddele personoplysninger

Inden for rammerne af vores forretningsrelation skal de personoplysninger stilles til rådighed, som er nødvendige for initieringen og gennemførelsen af forretningsrelationen og opfyldelsen af de dertil knyttede kontraktmæssige forpligtelser eller som vi er lovmæssigt forpligtet til at indsamle. Uden disse oplysninger er vi ikke i stand til at indgå eller gennemføre en kontrakt.

7. Automatisk behandling af personoplysninger inkl. profilering

Til etablering og gennemførelse af forretningsrelationen bruger vi principielt ikke automatisk afgørelser i henhold til artikel 22 GDPR.

D. Brug af cookies

På vores internetside bruger vi såkaldte ”cookies”. I den forbindelse drejer det sig om små tekstfiler, som sendes fra vores webserver til din computer for at identificere denne, mens besøget pågår. Med disse cookies registrerer vi ingen personoplysninger. Det er også muligt at få vist vores internetside uden brug af cookies. Du kan deaktivere brugen af cookies under dine browserindstillinger eller indstille dem således, at den informerer dig om kommende lagring på en internetside. I så fald bestemmer du, om du vil acceptere cookien. For at få det fulde udbytte af funktionerne på vores internetside er det af tekniske grunde og nødvendigt at tillade midlertidige cookies fuldstændigt.

E. Sociale medier og brug af analyseværktøjer

1. Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer og som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De informationer om din brug af dette websted, som genereres af cookien, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på dette websted afkortes din IP-adresse dog forinden af Google i medlemslande af den Europæiske Union eller lande i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. På opdrag fra operatøren af dette websted vil Google bruge disse informationer til at analysere din brug af webstedet med henblik på at udarbejde rapporter om webstedaktiviteterne og levere yderligere serviceydelser i forbindelse med brugen af webstedet og internettet til webstedoperatøren. Den IP-adresse, som inden for rammerne af Google Analytics sendes fra din browser, bliver ikke sammenført med andre oplysninger fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre på indstillingerne i din browser-software. Vi skal dog gøre opmærksom på, at du i så tilfælde ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre, at de oplysninger (inkl. din IP-adresse) om din brug af webstedet, der generes af cookien, ikke registreres og behandles af Google ved at downloade og installere følgende browser-plugin. Det aktuelle link er http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. Facebook / Twitter

Vores websted bruger såkaldte Social Plugins fra de sociale netværk facebook.com (“Facebook”) og twitter.com („Twitter“). Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter af Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. De internetsider, hvor vi bruger Social Plugins, etablerer via din browser en direkte forbindelse med serverne hos Facebook og Twitter, hvis de åbnes af dig. Informationen om, at vores internetside, som indeholder den pågældende Social Plugin, er hentet ind af dig, sendes til Facebook eller Twitter. For så vidt du på dette tidspunkt er logget ind hos Facebook eller Twitter, kan besøget på vores sider samt alle interaktioner med Social Plugins (f.eks. klik på ”Like”-knapper, deleknapper, tweet, etc.) knyttes til din profil og gemmes hos Facebook og Twitter. For at forhindre, at Facebook eller Twitter samler de ovennævnte oplysninger under dit besøg på vores internetsider, skal du før dit besøg på vores side logge ud fra Facebook eller Twitter. For at forhindre generel adgang fra Facebook eller Twitter til dine oplysninger på vores eller øvrige internetsider, kan du udelukke Social Plugins via en Add-On til din browser. Databeskyttelsesoplysningerne for de sociale netværk findes på:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter:https://twitter.com/privacy

3. Google Ads Remarketing

Vores websted bruger Google Remarketing tags. Det er tjenesteydelser fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google bruger cookies, tekstfiler, som gemmes på din computer og som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De informationer om din brug af dette websted (inkl. din IP-adresse), som genereres af cookien, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes der. IP-adressen bliver i tilslutning hertil afkortet med de tre sidste cifre, en entydig tilknytning af IP-adressen er således ikke mere muligt. Google vil bruge disse informationer til at analysere din brug af webstedet med henblik på at udarbejde rapporter om webstedaktiviteterne og levere yderligere serviceydelser i forbindelse med brugen af webstedet og internettet til webstedoperatørerne. Google vil i givet fald også overføre disse informationer til tredjemand, såfremt dette kræves lovmæssigt eller såfremt tredjemand behandler disse oplysninger i opdrag af Google. Tredjepartsudbydere, inkl. Google, aktiverer annoncer på websteds på internettet. Tredjepartsudbydere, inkl. Google, bruger gemte cookies til at aktivere annoncer på grundlag af en brugers tidligere besøg på dette websted. Google vil i intet tilfælde bringe din IP-adresse i forbindelse med andre Google-data. Du kan deaktivere Googles brug af cookies, ved at hente siden til deaktivering fra Google-reklamen. Vi gør dog opmærksom på, at du i så tilfælde ikke vil kunne udnytte samtlige funktioner på dette websted i fuldt omfang. Ved at bruge dette websted erklærer du dig indforstået med Googles behandling af de oplysninger, der er indsamlet om dig, på den overfor beskrevne måde og til det ovenfor nævnte formål. Databeskyttelsesinformationerne fra Google findes på: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

4. Facebook Remarketing

Dette websted bruger remarketing-funktionen ”Facebook-Pixel” fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, respektive fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Denne funktion har til formål inden for rammerne af besøget på det sociale netværk Facebook at præsentere besøgende på dette websted for interesserelaterede reklamer (”Facebook-Ads”). Ved hjælp af denne funktion kan handlinger fra brugere følges, efter at disse har klikket på eller set en Facebook-reklame. Således kan vi registrere Facebook-reklamernes effektivitet til statistiske formål og til markedsundersøgelser. De således registrerede oplysninger er anonyme for os, det vil sige, at vi ikke ser de enkelte brugeres personoplysninger. Facebook knytter selv denne information til din personlige Facebook-brugerkonto. Nærmere informationer om Facebooks indsamling og brug af oplysninger samt om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv finder du i Facebooks databeskyttelsesoplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy/.

5. Conversion Tracking med Microsoft Bing

Vi bruger Conversion Tracking fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). I den forbindelse sætter Microsoft Bing Ads en cookie, såfremt vores websted nås via en Microsoft Bing reklame. Microsoft Bing og vi kan på den måde se, at nogen har klikket på en reklame og er blevet ført videre til vort websted og har nået en forud fastsat destinationsside (Conversion-side). Vi får i den forbindelse kun oplysning af det samlede antal brugere, som har klikket på en Bing reklame og er blevet ført videre til Conversion-siden. Der meddeles ingen personlige oplysninger vedrørende brugerens identitet. Hvis der ikke deltages i tracking-processen, kan den hertil nødvendige sætning af en cookie afvises i browserindstillingerne. Yderligere informationer om databeskyttelsen og de brugte cookies findes på Microsofts websted: https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement

6. Hotjar

På denne hjemmeside bruger vi Hotjar Limited (Level 2, St. Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta) for statistisk at analysere besøgsdata. Hotjar er en tjeneste, der analyserer adfærd og feedback fra brugere på hjemmesider gennem en kombination af analyse- og feedbackværktøjer. Hotjar-baserede hjemmesider har integreret en sporingskode på deres hjemmesider, som overføres til serverne i Irland (EU). Denne sporingskode kontakter Hotjar's servere og sender et script til den computer eller terminal, der har adgang til Hotjar-baserede websted. Scriptet samler visse data vedrørende brugerens interaktion med den tilsvarende webside. Disse data sendes derefter til serverne i Hotjar til behandling.

Flere detaljer om databeskyttelde og hvilke data der indsamles af Hotjar på hvilken måde finder du på: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

F. Inegration af Google ReCaptcha

Vi bruger funktionen "ReCaptcha" til at detektere Bots, ved eksempelvis indtastning af onlineformulare. Dette er en tjeneste, der leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Brugen af denne service er baseret på vores legitime interesse i henhold til § 6, stk. 1, litra f), DSGVO. Denne funktion kræver overførsel af IP-adressen til Google. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

G. Kontakt

Skulle du have spørgsmål eller forslag til denne databeskyttelseserklæring, bedes du kontakte den adresse, der er angivet i kolofonen.

H. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, i særdeleshed mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uberettigede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Vi gør opmærksom på, at det ved transmission af oplysninger i internettet trods alle sikkerhedsforanstaltninger kan forekomme, at tredjepar får kendskab til eller forfalsker disse oplysninger.

I. Ændringer i denne databeskyttelseserklæring

Vi forbeholder os ret til at tilpasse ovenstående databeskyttelsesbestemmelser fra tid til anden i overensstemmelser med fremtidige ændringer af indsamlingen og behandlingen af personoplysninger. Væsentlige ændringer vil i den forbindelse blive offentliggjort med en tydelig meddelelse på vore internetsider.

J. Brug af cookies